piątek, 19 lipca 2024

Doroczne walne zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego 2013

2 października, 2013 by · Leave a Comment 

Informujemy, że doroczne walne zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego odbędzie się w niedzielę 13 października o godz.16:30.
Proponowany porządek dzienny (Agenda) zebrania:
1) Odczytanie protokółu (Minutes) z poprzedniego walnego zebrania
2) Sprawozdanie sekretarki Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS)
3) Sprawozdanie prezesa IPS
4) Sprawozdanie skarbnika IPS
5) Dyskusja
6) Wybór komitetu zarządzającego IPS na rok 2013/14
7) Wolne wnioski

Roczne walne zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego odbyło się 13 października. W zebraniu wzięło udział 30 członków Towarzystwa. Wybrany został następujący komitet zarządzający na rok 2013/14:
Jarosław Płachecki- prezes
Edyta Jankowska – vice-prezes
Hanna Dowling – sekretarz
Patrick Quigley – skarbnik
Członkowie: Marysia Harasimowicz, Sean Kent, Maciej Smolenski, Krzysztof Kiedrowski, Trevor Rooney, Jason Dolan, Przemyslaw Kolasiński
Jan Kamiński – honorowy czlonek komitetu.

Omówiono plany na najbliższy rok. W przygotowaniu jest publikacja (rocznik działalności Towarzystwa – IPS Annual Journal). W roku 2014 obchodzić będziemy 35. rocznicę historycznej wizyty Jana Pawla II w Irlandii i formalnego utworzenia Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Rok 2014 to także 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i początek masowej emigracji Polaków do Irlandii. W 2014 roku mija 25 lat od upadku systemu komunistycznego w Polsce.
Listy informacyjne Towarzystwa Irlandzko-Polskiego wysyłane będą głównie pocztą elektroniczną.
Pozdrawiamy Członków i Przyjaciół i zachęcamy do współpracy!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!