niedziela, 19 maja 2024

BIULETYN DOMU POLSKIEGO NR 1 i 2 /2014

16 kwietnia, 2014 by · Leave a Comment 

ips i posk 3Zbieramy środki na remont dolnej kondygnacji Domu Polskiego !

Biuletyn Domu Polskiego
nr 2/2014, październik 2014 r.
Wniosek o dofinansowanie remontu Domu Polskiego wysłany !
W okresie od 30 października 2013 r. do 27 sierpnia 2014 r. odbyło się dziesięć spotkań przedstawicieli zarządów Ogniska Polskiego Ltd., Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego (POSK) oraz Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS) w sprawie remontu budynku Domu Polskiego przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie. W spotkaniach brali udział: Hanna Dowling, Edyta Jankowska, Jan Kamiński, Janina Lyons, Jarosław Płachecki, Krystyna Pycińska-Taylor, Urszula Scheunert, śp. Maciej Smoleński, Samanta Stochla, a także zaproszeni goście: Ambasador RP J.E. Marcin Nawrot, kier. Wydziału Konsularnego Katarzyna Smoter, I sekr. Ambasady RP Wojciech Dzięgiel, II sekr. Ambasady RP Karolina Rogulska oraz kosztorysant Paweł Janaszek. Spotkania protokołowano.
W trakcie spotkań ustalono co następuje:
 Ognisko Polskie Ltd., jako właściciel i zarządca budynku przy 20 Fitzwilliam Pl. w Dublinie, występuje z wnioskiem do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (SWP) o dofinansowanie remontu kapitalnego dolnej kondygnacji oraz wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej na pozostałych piętrach budynku,
 organizacjami wspierającymi wniosek są POSK i Towarzystwo Irlandzko-Polskie,
 w ramach statutowej działalności polonijnej i integracyjnej IPS i POSK są w równej mierze użytkownikami pomieszczeń Domu Polskiego (DP),
 Dom Polski działa na zasadzie pracy społecznej i współodpowiedzialności użytkujących go organizacji,
 Ognisko Polskie, IPS i POSK zobowiązują się do solidarnego współdziałania w sprawach dotyczących planowanego remontu i dalszego użytkowania Domu Polskiego.
Wniosek inwestycyjny w sprawie remontu DP wraz z dokumentacją techniczną obiektu i listem intencyjnym do prezesa SWP pana Longina Komołowskiego został wysłany do sekretariatu Biura Zarządu SWP w dniu 29 sierpnia 2014 r. Ustalono także, iż w związku z przyjazdem prezesa SWP do Irlandii na konferencję z okazji jubileuszu IPS, zorganizowane zostanie spotkanie Polonii w DP.
Konferencja naukowa pt. „Dlaczego tutaj jesteśmy: 35 lat Towarzystwa Irlandzko-Polskiego” odbyła się 27 września 2014 r. w UCD. Specjalnymi gośćmi byli: prezes SWP Longin Komołowski, dyrektor Biura Zarządu SWP Iwona Borowska-Popławska, Minister Stanu ds. Nowych Mniejszości, Kultury i Równości Aodhán Ó Ríordáin, Charge d’Affaires Ambasady RP w Dublinie Piotr Rakowski oraz desygnowany Ambasador Irlandii w Polsce dr Gerard Keown. Prezentowane odczyty dotyczyły polonijnej edukacji i historii irlandzkiej Polonii. Prelegentami byli: dr John Kearns (ITIA), Niamh Nestor (UCD), Witold Iżycki (SPK), dr Bożena Cierlik (UCC), dr Gabriel Doherty (UCC), dr Jacqueline Hayden (TCD), Hanna Dowling (IPS) oraz Edyta Jankowska (IPS).
W niedzielę 28 września 2014 r. odbyło się spotkanie organizacji polonijnych z Longinem Komołowskim w Domu Polskim. Celem było omówienie kwestii integracji środowisk polonijnych w Irlandii, prezentacja naszego dorobku a także pokazanie budynku DP. W spotkaniu brali udział przedstawiciele 12 organizacji. Obecna była także konsul Katarzyna Smoter z Ambasady RP. Nasi goście mieli możliwość zobaczenia dolnej kondygnacji DP, ogrodu a także prac zgromadzonych z okazji dorocznej wystawy artystycznej IPS w sali głównej. Na spotkaniu prezes Komołowski podkreślił potrzebę aktywnego udziału Polonii w życiu społeczno-politycznym w Irlandii a także tworzenia demokratycznych struktur wspólnej polonijnej organizacji. W związku z tym wyłoniono 6-osobowy komitet ds. organizacji kolejnego zjazdu i powołania struktury wymiany informacji oraz koordynacji działalności irlandzkiej Polonii. W skład komitetu weszli: Beata Molendowska, Artur Banaszkiewicz, Marta Szutkowska-Kiszkiel, Piotr Czyżewski, Robert Nowak i Jarosław Płachecki. Zaproponowano, aby kolejne spotkanie odbyło się w Domu Polskim lub w Ambasadzie w listopadzie br.
Dom Polski działa już od blisko 30 lat, służąc jako miejsce spotkań wielu pokoleń Polaków. Obecnie to jedyna placówka tego typu w Irlandii. Zarząd Ogniska po długich konsultacjach z Ambasadą, IPS i POSK oraz ze specjalistami i architektami doszedł do wniosku, że nie będzie w stanie samemu sfinansować planowanego remontu. Ufamy, że wniosek skierowany do SWP będzie pozytywnie rozpatrzony. Naszą działalność na rzecz DP i Polonii traktujemy jako pracę społeczną. Mamy nadzieję, że wspólny głos trzech najstarszych organizacji polskich w Irlandii zostanie usłyszany i otrzymamy pomoc materialną na remont DP w Dublinie.
redakcja: Jarosław Płachecki (IPS), Samanta Stochla (POSK)

Biuletyn Domu Polskiego
nr 1/2014, z kwietnia 2014 r.

W dniach 30 października 2013 r., 15 stycznia 2014 r. i 17 lutego 2014 r. odbyły się spotkania przedstawicieli zarządów Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS), Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) oraz Ogniska Polskiego Ltd. w sprawie remontu dolnej kondygnacji Domu Polskiego przy 20 Fitzwilliam Pl. w Dublinie. W spotkaniach uczestniczyli: Hanna Dowling, Edyta Jankowska, Janina Lyons, Jarosław Płachecki, Krystyna Pycińska – Taylor, Urszula Scheunert, Maciej Smoleński i Samanta Stochla.

Dom Polski (DP) jest siedzibą trzech polonijnych organizacji: IPS, POSK-u i Ogniska. Od blisko 30 lat odbywają się tu liczne koncerty wystawy, odczyty i inne imprezy kulturalne. Dom Polski działa na zasadzie pracy społecznej i współodpowiedzialności IPS i POSK-u. Bezpośredni zarząd nad sprawami DP sprawuje Ognisko Polskie.

Obecnie jedną z najważniejszych spraw jest przeprowadzenie remontu dolnej kondygnacji Domu. Do zagospodarowania jest duża sala frontowa i cztery mniejsze pomieszczenia. Sala frontowa ma służyć do przeprowadzenia różnych działań o charakterze społeczno – kulturalnym. Ponadto każda z organizacji ma otrzymać oddzielne pomieszczenie do swojej dyspozycji. W planach przewidziane jest także oddanie do użytku małego pomieszczenia kuchennego.

Na spotkaniach ustalono, że IPS, POSK i Ognisko wspólnie wystąpią z wnioskiem o dofinansowanie remontu. Utworzony zostanie specjalny fundusz remontowy. Rozważano również kwestię wynajmu sali na różnego rodzaju spotkania oraz zorganizowania publicznej zbiórki pieniędzy zasilających fundusz remontowy.

Ustalono, że w celach informacyjnych publikowany będzie Biuletyn Domu Polskiego, w którym zamieszczane będą najważniejsze informacje z przebiegu spotkań przedstawicieli zarządów IPS, POSK i Ogniska Polskiego. Strony uzgodniły, iż na czas rozmów zaproszeni zostaną przedstawiciele Ambasady RP. Nasze zaproszenie zostało przyjęte przez Ambasadora RP pana Marcina Nawrota i sekretarza Ambasady pana Wojciecha Dzięgiela.

W niedzielę 2 marca 2014 r. odszedł od nas długoletni prezes IPS oraz członek zarządu Ogniska prof. Maciej Smoleński. Uroczystości żałobne odbyły się w polskim kościele przy High Street. Prof. Smoleński pochowany został na cmentarzu Bohernabreena w Dublinie. Macieja będziemy pamiętać jako dobrego przyjaciela, życzliwą osobę i społecznika oddanego Polsce i sprawom Polonii. Będzie nam Go bardzo brakowało na naszych spotkaniach.

redakcja: Jarosław Płachecki, Samanta Stochla

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!