środa, 19 Wrzesień 2018

Wydarzenie poświęcone pamięci Papieża Jana Pawła II

Marzec 13, 2017 by · Napisz komentarz 

Sobota 1 kwietnia godz.17 – specjalne wydarzenie z okazji 12-ej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Pokazane będą materiały historyczne oraz video (około 60 min.) z fragmentami papieskiej wizyty apostolskiej w Polsce w 1999 roku. Była to 7-ma pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, najdłuższa (13 dni) i uważana za jedną z najważniejszych. Obfitowała w niezwykłe i wzruszające momenty.
Do historii przeszła wizyta i przemówienie Papieża w Parlamencie RP, a także spotkanie na rynku wadowickim z tłumem mieszkańców jego rodzinnego miasta.
Program będzie prowadzony w języku polskim i angielskim, ale głównym językiem będzie polski.
Po prezentacji i dyskusji zapraszamy na kawę lub herbatę i ciasteczka. Wstęp wolny i wszyscy są mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
660