czwartek, 20 Wrzesień 2018

Roczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

Listopad 3, 2010 by · Napisz komentarz 

Odbedzie sie w niedziele 7 listopada o godzinie 16:30. Wszyscy są bardzo mile zaproszeni. Kazda osoba bedaca czlonkiem Towarzystwa, ma prawo byc zgloszona i wybrana do komitetu (zarzadu).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
710