czwartek, 18 Październik 2018

Popularny wykład wygłosi członek Towarzystwa Irlandzko-Polskiego dr Padhraig Kennan. Tematem będą bieżące badania geologiczne w Polsce, m.in. gorąco ostatnio dyskutowane zagadnienia związane z wydobywaniem gazu łupkowego

Styczeń 19, 2013 by · Napisz komentarz 

Niedziela 27 stycznia g.17 Dom Polski (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlandia). – Wspomniane zostaną korzyści, jakie te badania mogą przynieść polskiej gospodarce. Ponadto dr Kennan zamierza powiedzieć słuchaczom o aktualnych osiągnięciach polskich naukowców, które przynoszą Polsce międzynarodowe uznanie. Bedzie to wykład popularny, dla słuchacza-laika. Nie wymagana jest absolutnie żadna wiedza geologiczna! Dr Padhraig Kennan jest emerytowanym członkiem Szkoły Nauk Geologicznych uniwersytetu dublińskiego UCD. Od szeregu lat prowadzi prace badawcze w Polsce dotyczące polskich złóż granitowych. Pomaga również polskim naukowcom (głównie młodym) w redagowaniu w języku angielskim ich prac naukowych. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Minerologicznego.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
952