sobota, 18 Sierpień 2018

Polska społecznosc w USA: Siła i Bezsilność.

Marzec 15, 2010 by · Napisz komentarz 

Niedziela 21  marca  godzina 17:oo, Dom Polski , 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland

Tematem wykładu mają być siła i bezsilność  Polonii znajdującej się w realiach Stanów Zjednoczonych .  Wykład wyglosi Bogdan Węgrzynek.

Będziemy też celebrować święto patrona Irlandii – św. Patryka przy Kawie po Irlandzku.

Specjalnym gościem bedzie Kama Trojak – Ambasador Polskiej Kultury.

Zaś muzycznie umili nam czas grupa Swan (Łabędź).

Wiecej informacji w gazecie i na stronie Kuriera Polskiego:

http://www.kurierpolski.ie/ekurier.php

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
642