poniedziałek, 17 czerwca 2024

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

15 listopada, 2011 by · Leave a Comment 

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w Instytucjie Humanistycznym University College Dublin odbędzie się Konferencja Edukacyjna dla Nauczycieli Szkół Polonijnych pracujących w Republice Irlandii. Jest to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną.

Oczekujemy, iż w Konferencji weźmie udział 50 delegatów, którzy wysłuchają szeregu ciekawych i praktycznych wykładów, a także wezmą udział w forum dyskusyjnym dotyczącym pracy w szkołach polonijnych w Irlandii i na świecie.

Podczas Konferencji wykłady wygłoszą eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, będący autorytetami w dziedzinie nauczania poza granicami kraju. W Konferencji udział wezmą także: Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – Pani Aleksandra Podhorodecka, która rozpocznie dyskusję nad założeniem sieci szkół opartej na modelu brytyjskim, reprezentant Fundacji Edukacji dla Demokracji oraz Dyrektor Centrum Psychologicznego MyMind w Dublinie. Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność oświatową przeprowadzone przez ekspertów pozwoli na przybliżenie uczestnikom szeregu opcji pozyskiwania wsparcia finansowego.

Obecnie na terenie Republiki Irlandii istnieje pięć rządowych szkół polonijnych, do ktorych uczęszcza blisko 3 tys. uczniów. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie w ostatnich latach powstało siedem szkół spolecznych, w których uczy się ponad tysiąc uczniów oraz dwie szkoły prywatne. Przeważająca część polskich dzieci, jednakże nadal pozostaje poza polonijnym systemem edukacji.

Inicjatywa zorganizowania konferencji powstała dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym przez Forum Polonia w marcu 2010 roku wśród nauczycieli pracujących w szkolnictwie polonijnym na terenie Irlandii.

Zorganizowanie niniejszej Konferencji możliwe było dzięki wsparciu Wspólnoty Polskiej, Ambasady RP w Dublinie, Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Forum Polonia

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

Sobota, 19 Listopad 2011

Instytut Humanistyczny na University College Dublin

Kontakt do organizatorów:

Beata Molendowska: beata.molendowska@gmail.com

087-6707837

Niamh Nestor: niamh.nestor@ucdconnect.ie

086 3961430

Informacje dodatkowe:

Zakładane cele konferencji:

– podniesienie świadomości dotyczacej reformy szkolnictwa polonijnego

– zaznajomienie z nowym ujednoliconym standardem kształcenia uzupeniającego

– analiza ram programowych

– integracja środowiska nauczycieli polonijnych

– wymiana doświadczeń i informacji

– inicjacja działań strategicznych mających na celu uświadamiania rodzicom znaczenia nauki języka polskiego

– zapoznanie uczestników z opcjami pozyskiwania wsparcia finansowego

• Na podstawie m.in. informacji zbiorczych uzyskanych z irlandzkiego Ministerstwa Edukacji i Umiejętności (Department of Education and Skills) oraz szacunków Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie opartych na konsularnych danych statystycznych szacować można, iż na terenie Republiki Irlandii przebywa w chwili obecnej ok. 15.000 polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ogromna większość z nich uczęszcza do całotygodniowych szkół irlandzkich realizując irlandzki program nauczania. Tylko ok. 20% z nich uczęszcza do sobotnio-niedzielnych szkół polskich. (źródło: Konsulat RP w Dublinie)

• W Irlandii funkcjonuje obecnie 5 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Dublinie, około 7 społecznych oraz 2 prywatne szkoły polonijne. W sumie około 4.000 dzieci w systemie weekendowych szkół polonijnych.

• Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny organizuje w Domu Polskim zajęcia z języka polskiego w kilku grupach wiekowych.

• Stopień realizacji w Irlandii Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. dotyczącej kształcenia dzieci pracowników w krajach europejskich pozostawia dużo do życzenia. Ze względu na oszczędności w budżecie na 2011 nie przewidziano środków finansowych na jej realizację. Program uzupełniających zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci obcokrajowców również został bardzo ograniczony.

• W Irlandii brakuje programu uświadamiającego rodzicom istotną rolę dwujęzyczności w procesie kształtowania tożsamości, integracji, zapewnienia dzieciom ciągłości świadomości społecznej, przynależności kulturowej oraz kompetencji lingwistycznych w języku angielskim.

• Nieodzownym warunkiem stawania się dwujęzycznym nie jest opanowanie języka docelowego, ale jest zachowanie i rozwój języka ojczystego. T. Skutnabb-Kangas (Bilingualism or not: The Education of Minorities. Multilingual Matters, London 1981)

• Szacuje się, że w okresie od maja 2004 r. do lipca 2007 r. na terenie Irlandii pracowało ponad 200 tysięcy Polaków (Spis Ludności z 2006 r. zarejestrował 5.900 dzieci w wieku 0-19 lat. Według danych Konsulatu RP w Dublinie kryzys panujący w Europie nie wpłynął na wzrost liczby powrotów Polaków do kraju. Do roku 2008 Główny Urząd Statystyczny w Polsce zarejestrował spadek w liczbie Polaków przebywajacych na terenie Wielkiej Brytanii w liczbie 40.000 i Irlandii – 20.000

Organizatorzy:

Towarzystwo Irlandzko – Polskie : (organizacja istnieje od 1978 roku, członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych), organizacja skupiającą Polaków, którzy pragną poszerzyć swoja wiedzę o Irlandii oraz Irlandczyków interesujących się Polską. IPS jest organizacją, która aktywnie promuje kontakty i wymianę kulturalną pomiędzy Polakami i Irlandczykami.

Forum Polonia: jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii.

Forum Polonia jest organizacją pożytku publicznego (not-for-profit), działającą od marca 2008 roku

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!