sobota, 18 Sierpień 2018

Opowieść o Polsce w 60 wierszach przedstawi Anita Dębska

Listopad 11, 2011 by · Napisz komentarz 

To wspólne przedsięwzięcie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego oraz Irlandzkiego Centrum Pisarzy i Stowarzyszenia Tłumaczy odbedzie sie w poniedziałek 14ego listopada o 19.30 w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square. Wstep wolny.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
670