czwartek, 20 Wrzesień 2018

Odczyt i pokaz filmowy o kolekcji Galerii Narodowej w Dublinie.

Czerwiec 23, 2010 by · Napisz komentarz 

Niedziela 18 lipca godz 17:00.
Miejscem odczytu bedzie Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.
Wstęp jest wolny i wszyscy są bardzo mile widziani.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na odczyt na temat najważniejszych zbiorów kolekcji
Galerii Narodowej w Dublinie. Odczyt ilustrowany pokazem video wygłosi pracownik Galerii Narodowej w Dublinie.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
682