sobota, 18 Sierpień 2018

Miłosz – poeta pogranicza

Wrzesień 23, 2011 by · Napisz komentarz 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na obchody roku Czesława Miłosza wraz z Władysławem Rokicinski, założycielem Polsko-Irlanddzkiego Towarzystwa Przyjaźni. Od 16.00 do 18.00 w
Niedzielę, 9 października w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 . Wstęp bezpłatny. Wszystkich Zapraszamy! Dołącz do nas, aby uczcić setną rocznicę urodzin Miłosza z czytaniem jego wierszy w języku angielskim i polskim. Impreza zakończy się krótkim filmem, otwartą dyskusją i kieliszekiem wina lub szklanką kawy / herbaty.
Nasza coroczna wystawa malarska będzie również otwarta do oglądania w ten dzień.
Info: Pat Quigley: patquig2002@yahoo.com 0857133106

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
604