czwartek, 18 Październik 2018

Gawędy irlandzkie połączone z warsztatami plastycznymi

Maj 19, 2016 by · Napisz komentarz 

Story_tellingPo wysłuchaniu irlandzkich opowiadań odbędą się warsztaty, w czasie których każdy uczestnik będzie mógł stworzyć postać z wysłuchanej opowieści przy użyciu różnych technik. Impreza w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych – dzieci od lat 7 i dorosłych . Powiadom znajomych przez Facebook

Miejsce: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Data i czas: Niedziela 22 Maj o godzinie 16:30

Wstęp: €2 od osoby

Gawędy irlandzkie poprowadzi Paul Rooney, irlandzki dramaturg i aktor.
Warsztatom plastycznym przewodziła będzie Carmen Merina, Hiszpanka, której pasją jest tworzenie artystycznych i użytkowych dzieł z surowców wtórnych.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
666