sobota, 25 maja 2024

ORGANIZACJE POLONIJNE POWSTAŁE PO 2004 R. [W]: „POLSKA EMIGRACJA W IRLANDII W XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU,” PŁACHECKI J. (RED.), DUBLIN & ŻYRARDÓW 2012

2 kwietnia, 2014 by · Leave a Comment 

Emigracja po 2004Jarosław Płachecki

Organizacje polonijne powstałe po 2004 r.

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie, typologiczne wyodrębnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji polonijnych powstałych i działających w Irlandii po roku 2004. Autor nie zajmuje się tutaj analizą typowych firm, szkół polonijnych, związków zawodowych, polskich oddziałów międzynarodowych organizacji w Irlandii czy organizacji stricte usługowo-handlowych, lecz stowarzyszeń, zrzeszeń i organizacji o charakterze polonijnym, kulturalnym, non-profit lub biznesowym, społeczno-politycznym lub samopomocowym, dla których wspólnym mianownikiem jest realizacja celów promocji Polski i spraw Polonii, integracja ze społeczeństwem Irlandii oraz inne zadania wynikające ze statutu i nazwy organizacji. Cezura czasowa obejmuje lata 2004–2011, choć dla porządku odnotowane są także fakty z życia Polonii i organizacji polonijnych z okresu przedakcesyjnego. Informacje o tych najstarszych organizacjach stanowić będą tło do dalszych rozważań o Polonii w XXI wieku.
Organizacje_polonijne_powstale_po_2004

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!