czwartek, 18 Październik 2018

NEWSTALK 106-108 RADIO FM, MARC COLEMAN SHOW: REFLEKSJE NA TEMAT POLSKIEJ HISTORII I POLSKIEJ EMIGRACJI W IRLANDII

Sierpień 20, 2014 by · Napisz komentarz 

35716_52_pages_01_12_328x250Część 1 Powstanie Warszawskie w 1944 roku, Wybór Tadeusza Mazowieckiego w 1989 roku, polska migracja do Irlandii i Wystawa Sztuki IPS w 2014 roku: Pani Joanna Piechota, prof. Gabriel Doherty i dr Jarosław Płachecki. / Odnośnik 1 /
Część 2 Powstanie Warszawskie w 1944 roku, i obecna sytuacja polityczna w Polsce – prof Wawrzyniec Konarski. / Odnośnik 2

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
778