poniedziałek, 17 czerwca 2024

ETNICZNOŚĆ, KULTURA I POLITYKA: WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI

11 lutego, 2013 by · Leave a Comment 


ZAPROSZENIE na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Instytut Studiów Regionalnych (ISR) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Krakowie, pod patronatem dwóch prestiżowych stowarzyszeń naukowych w kraju: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (PTWzKR). Będzie to zarazem pierwsze, międzynarodowe przedsięwzięcie niedawno powołanego Zakładu Polityki Etnokulturowej ISR, mające na celu uczynić tę jednostkę rozpoznawalną w środowiskach akademickich w Polsce i za granicą.
Wieloaspektowość proponowanego tematu konferencji sprawia, że może być ona interesująca dla szerokiego spektrum potencjalnych uczestników. Sformułowany tytuł przekazuje zamysł animatorów i organizatorów konferencji, by jej kanwą stały się wzajemne oddziaływania między trzema wyodrębnionymi sferami, skutkujące frapującymi poznawczo i weryfikowanymi w praktyce konsekwencjami. Wyzwania wynikające z tych wzajemnych zależności mają rangę zarówno lokalną, jak i globalną; dotyczą licznych zbiorowości tak rdzennych, jak i migracyjnych, pozostających na różnym stopniu zorganizowania. Z uwagi na istotność powiązań między etnicznością, kulturą i polityką powinno się je poddawać zarówno analizie bieżącej, jak i umożliwiającej przewidywanie ich przyszłego rozwoju.
Zakładamy, że konferencja wzbudzi szczególne zainteresowanie wśród kulturoznawców, etnologów, socjologów i politologów. Równocześnie jednak nie jest intencją organizatorów wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń, stąd też liczymy na aktywny udział ekonomistów, filozofów, historyków, językoznawców, medioznawców, prawników, przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych czy zarządzaniu. Zależy nam na dyskusji nieskrępowanej, dotykającej ważnych i zróżnicowanych zagadnień, odnoszącej się tak do znanych już doświadczeń w tej materii, jak i też projektującej przyszłość, zwłaszcza tę najbliższą. Oczekujemy, iż merytoryczne walory i efekty konferencji staną się atrakcyjne także dla decydentów w szeroko pojmowanej sferze publicznej.
Powyższe wytyczne i założenia konferencji znalazłyby swoje ujście w postaci paneli: polsko- i anglojęzycznych. Ich tematyka zawierałaby się w ramach następujących obszarów naukowych dociekań:
– mobilizacja polityczna rdzennych i napływowych zbiorowości etnokulturowych
– język i polityka: wzajemne oddziaływania
– etnokulturowy podział pracy i jego konsekwencje polityczno-gospodarcze
– związki między etnicznością, kulturą i polityką w twórczości literackiej
– powiązania między etnicznością, kulturą i polityką w twórczości filmowej i teatralnej
– związki między etnicznością, kulturą i polityką w mediach drukowanych i audiowizualnych
– polityka etnokulturowa jako jedna z wytycznych kształtowania strategicznego wizerunku
Polski, w najbliższym ćwierćwieczu.

Powyższa lista paneli może ulec modyfikacjom wynikającym z tematyki zgłaszanych wystąpień.
Oprócz obrad plenarnych i panelowych przewidujemy pokaz filmu dokumentalnego Żyłem 17 razy, w reżyserii uznanych polskich twórców Tadeusza Bystrama i Stanisława Zawiślińskiego. Zrealizowany w 2009 roku dokument prezentujący życie i twórczość Jerzego Kawalerowicza, merytorycznie wpisuje się w tematykę konferencji. Co więcej, jego twórcy wyrazili zainteresowanie prezentacją swojego dzieła włącznie z gotowością przyjazdu do Krakowa w trakcie trwania obrad.
Przewidujemy wydanie publikacji naukowej stanowiącej bilans samej konferencji, a zarazem odnoszącej się do badań prowadzonych przez jej uczestników. Szczegóły w tej sprawie zostaną podane w terminie późniejszym.
Zgłoszenia na konferencję (zawierające tytuł, streszczenie wystąpienia do 250 słów oraz afiliację i dane kontaktowe) przyjmujemy do 21 lutego 2013 r. Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa, poprzez którą będzie można dokonywać zgłoszeń. Korespondencję dotyczącą konferencji prosimy kierować do sekretarza Komitetu Organizacyjnego, dr Karoliny Golemo na następujący adres elektroniczny: karolina.golemo@uj.edu.pl
Informacje dotyczące zakwalifikowania oraz przyporządkowania zgłoszonych wystąpień konkretnym panelom, a także szczegółowy harmonogram obrad prześlemy do dnia 16 marca 2013 r.
Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN i obejmuje udział w konferencji oraz druk wybranych wystąpień w planowanej publikacji naukowej. W opłatę wliczone są gorące i orzeźwiające napoje oraz lunch w pierwszy i drugi dzień obrad, a także kolacja w dniu 18 kwietnia. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa wiosną przyszłego roku.

Komitet Organizacyjny Konferencji w składzie:
dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor UJ,
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr Karolina Golemo, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr Małgorzata Kołaczek
dr Franciszek Czech

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!