poniedziałek, 15 kwietnia 2024

MENEDŻER INSTYTUCJI POLONIJNEJ

28 listopada, 2017 by · Leave a Comment 

Wydział w Dublinie StSW

Menedżer instytucji polonijnej
Cele kształcenia
Celem rocznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami polonijnymi jest przygotowanie kandydatów do kierowania polonijnymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi w Irlandii i na świecie. Zdobyte kwalifikacje pozwolą odpowiedniemu kandydatowi na prowadzenie społecznych szkół polonijnych, organizacji charytatywnych i pomocowych, polskich bibliotek za granicą, Domów Polskich, polonijnych organizacji, świetlic i klubów. Studia przygotowują także specjalistów w zakresie zdobywania grantów i funduszy na działalność polonijną oraz wspierania powrotów Polaków do kraju. Zdobyta wiedza i doświadczenie to doskonały kapitał początkowy do dalszego rozwoju zawodowego zarówno w Irlandii, innych krajach UE a także w Polsce.
Ramowy program studiów
Studia trwają 12 miesięcy i składają się z czterech modułów:
I Polonia i Polacy w świecie
II Zarządzanie instytucją polonijną
III Zarządzanie i marketing
IV Rozwój kompetencji psychospołecznych

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty :

• Dziedzictwo kulturowe Polonii w Irlandii i na świecie
• Historia Irlandii i irlandzkie dziedzictwo kulturowe
• Migracje i tożsamość narodowa
• Bilingwalizm i procesy socjalizacji wtórnej
• Zarządzanie szkołą / instytucją polonijną w Irlandii
• Organizacja szkolnictwa polonijnego w Irlandii
• Prawne uwarunkowania funkcjonowania polonijnych organizacji w Irlandii
• Pozyskiwanie grantów i funduszy na działalności polonijną (warsztaty)
• Animacja polskiej kultury i oświaty
• Przygotowanie menedżera do zarządzania działaniami edukacyjnymi w placówce (warsztaty)
• Zasoby ludzkie, zarządzanie finansami oraz elementy księgowości
• Organizacja i marketing wydarzeń polonijnych (warsztaty)
• Kompetencje menedżerskie w warunkach wielokulturowości (warsztaty)
• Reemigracja – implementacja doświadczeń mobilnego pracownika
• Dwujęzyczność i problemy rozwojowe dzieci migrantów
• Podnoszenie kompetencji interkulturowych menedżera
• Język angielski rozszerzony
• Globalizacja i problemy wielokulturowości
W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wybranych polonijnych ośrodkach kulturalnych lub edukacyjnych w Irlandii.
Kwalifikacje
Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Menedżer instytucji polonijnej słuchacz/ka uzyska kompetencje:
• specjalisty w zakresie migracji, dziejów Polonii w Irlandii i w świecie, rozumiejącego przyczyny migracji, potrafiącego przeciwdziałać procesom wynarodawiania i aktywnie angażującego się na rzecz powrotów Polaków do kraju.
• animatora i menedżera kultury polskiej potrafiącego pozyskiwać i rozliczać granty i fundusze na działalność polonijną.
• menedżera edukacyjnej placówki polonijnej aktywnie działającego na rzecz utrzymania języka polskiego w szkole i w domu.
• erudyty i lidera rozumiejącego współczesne problemy związane z globalizacją i wielokulturowością, promującego dwujęzyczność i posługującego się płynnie mową ojczystą i językiem angielskim.

Organizacja studiów
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w budynku Business School przy Collins Avenue, Dublin 9 w kampusie Dublin City University.
Zasady kwalifikacji
Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magister) w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
Zapisy kandydatów na studia podyplomowe na Wydziale StSW w Dublinie odbywają się w biurze dziekanatu.
Adres: budynek plebanii przy kościele Św. Audoena, 14 High Street, Dublin 8

Krzysztof Kiedrowski – asystent ds. administracyjnych
t: 0874650745
e: dziekanat.dublin@stsw.edu.pl

Informacji udziela także dziekan wydziału w trakcie zjazdów w DCU.

dr Jarosław Płachecki
t: 0874663838
e: plachecki.dublin@stsw.edu.pl

Zapraszamy

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!