czwartek, 18 Październik 2018

Śladami polskości w Irlandii

Marzec 4, 2013 by · Napisz komentarz 

Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Dublinie, organizuje cykl spotkań z odczytami, których tematem jest irlandzka Polonia. Obecność i działalność Polaków w Irlandii w ubiegłym wieku jest niemal zupełnie nieznana. Celem projektu jest przypomnienie ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w Irlandii i tu prowadzili swą działalność zawodową i społeczną. Odczyty będą skierowane głównie do uczniów szkół polonijnych, do ich nauczycieli i rodziców. Wszyscy, których interesuje irlandzka Polonica, są mile widziani.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 9 marca, godz.13-15, w szkole St Benildus College przy Kilmacud Road Upper w Dublinie. W programie promocja książki p.t. “ Polska emigracja w Irlandii w XX i na początku XXI wieku”. Spotkanie prowadzić będzie dr Jarosław Płachecki, odczyty wygłoszą członkowie zarządu Towarzystwa Irlandzko-Polskiego – Hanna Dowling i Patrick Quigley.
Dodatkowe informacje: www.polskaszkoladublin.org

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
614