czwartek, 18 Październik 2018

Polskie OSTATKI  i 204 rocznica urodzin Chopina

Luty 24, 2014 by · Napisz komentarz 

Faworki_(plate)Niedziela 2 marca godz. 16:30 – Polskie OSTATKI  i 204 rocznica
urodzin Chopina
 
W ostatnią niedzielę karnawału Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na
imprezę muzyczno-informacyjno-rozrywkową Chopin i jego związki z Irlandią
(czy w ogóle takie związki istnieją?)                                                                                                                          
 
Utwory Chopina grać będzie polska pianistka Tamara Niekludow
 
Podana będzie herbata, kawa i karnawałowy chrust –faworki!
 
Wstęp:  wolny dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
             € 3  dla osób nie będących członkami Towarzystwa

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
650