sobota, 18 Sierpień 2018

Harry Clarke w Galerii Narodowej Irlandii – Ilustrowany wyklad

Czerwiec 22, 2011 by · Napisz komentarz 

“Harry Clarke w Galerii Narodowej Irlandii ”
Niedziela 3 lipca godzina 15 :45
Miejscem prezentacji bedzie Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.
Odczyt ilustrowany zapewni pracownik Galerii Narodowej w Dublinie. Wyklad poswiecony bedzie wielkiemu ilustratorowi witraży – artyscie Harryemu Clarke.
Dyskusja skupi sie na jego charakterystycznym stylu, ze szczególnym uwzględnieniem niedawno nabytego przez Galerię Narodowa zestawu ilustracji z baśni Hansa Christiana Andersena.
Wstęp bezpłatny. Wszystkich Zapraszamy! Proszę przyjechać przed 3.45.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
678