czwartek, 18 Październik 2018

Analiza porównawcza sytuacji społeczno-politycznej w Irlandii po Powstaniu Wielkanocnym i w odradzającej się po pierwszej wojnie światowej Polsce

Maj 23, 2016 by · Napisz komentarz 

KonarskiWykład prof dr hab Wawrzyńca Konarskiego połączony z dyskusją. Wykład jest wkładem naszego Towarzystwa do obchodów stulecia Powstania Wielkanocnego.

Piątek, 27 maja, godz. 19:30

Miejsce: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

Wstęp: Wolny

Wykład po angielsku

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
848